Sadık isminin anlamı

Sadık isminin 62 anlamını sizler için bir araya toparladık

ahbar-ı sadıka / ahbâr-ı sadıka

 •  Doğru haberler.


alamet-i sadıka / alâmet-i sadıka

 •  Doğruluk işareti, belirtisi.

aşk-ı sadık / aşk-ı sâdık

 •  Doğru ve gerçek aşk.

ayn-ı hak ve sadık

 •  Doğru ve gerçeğin ta kendisi.

bi’l-hadsi’s-sadık / bi’l-hadsi’s-sâdık

 •  Doğruluğuna hemen hükmedilecek bir şekilde.

bilhads-i sadık / bilhads-i sâdık

 •  Doğru bir sezgiyle.

bilhadsissadık / bilhadsissâdık

 •  Doğru bir hads ile.
 •  Doğru bir sezgi ile.

burhan-ı natık-ı sadık / burhan-ı nâtık-ı sâdık

 •  Doğru konuşan delil.

ca’fer-i sadık / ca’fer-i sâdık

 •  (Bak: İmam-ı Cafer-i Sâdık)

delil-i sadık / delil-i sâdık

 •  Doğru delil.

ehl-i rivayet-i sadıka / ehl-i rivâyet-i sadıka

 •  Peygamberimizden duyulan şeyleri dosdoğru bir şekilde nakleden kimseler.

esasat-ı sadıka / esâsât-ı sâdıka

 •  Doğru esaslar, sağlam temeller.

eyman-ı sadıka / eyman-ı sâdıka

 •  Doğru yeminler.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık / فجر صادق

 •  (Hakiki fecir) şafak sökme.
 •  Gerçek aydınlık, tan yerinin ağarması, gerçek sabah.
 •  Fecr-i kâzibi tâkibeden tam karanlıktan sonraki beyazlık. Sabah namazının ve orucun başlama vakti.
 •  Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan sonra tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar.
 •  Tan ağartısı, şafak sökmesi.

fecrisadık / fecrisâdık

 •  Gerçek fecir.

fünun-u sadıka / fünun-u sâdıka

 •  Gerçek ve doğru fenler, ilimler.

haber-i sadık / haber-i sâdık

 •  Doğru haber.
 •  Peygamberimizin sözü, hadis.
 •  Doğru haber. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) sözü. Hadis.

hads-i sadık / hads-i sâdık / حَدْسِ صَادِقْ

 •  Âni ve doğru anlayış.
 •  Tam ve şüphesiz idrak etme ve bilme.
 •  Tam, doğru ve şüphesiz idrâk etme ve bilme.
 •  Âni ve doğru anlayış.

halef-isadıkin / halef-isâdıkîn

 •  Selef-i sâlihînden yâni Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i tâbiînden sonra gelen Ehl-i sünnet âlimleri.

hiss-i sadise-i sadıka / hiss-i sâdise-i sâdıka

 •  Doğru altıncı his.

hizmet-i sadıkane / hizmet-i sâdıkane

 •  Sadakatle hizmette bulunma.

ihbar-ı sadıka

 •  Doğru haber verme.

ihbarat-ı gaybiye ve sadıka

 •  Bilinmeyen ve görünmeyen âlemler hakkında verilen doğru haberler.

ihbarat-ı sadıka / ihbârât-ı sâdıka

 •  Verilen doğru haberler.

ihbarat-ı sadıka-i ahmediye / ihbârât-ı sadıka-i ahmediye

 •  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dosdoğru haber vermeleri.

ihbarat-ı sadıka-i gaybiye / ihbârât-ı sadıka-i gaybiye

 •  Gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler.

ilhamat-ı sadıka / ilhâmât-ı sâdıka

 •  Doğru ilhamlar.

imam-ı ca’fer-i sadık / imam-ı ca’fer-i sâdık

 •  (Hi: 83-148) Hazret-i Ali’nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere’de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir’in soyundandır. Mânevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: “Kim nefsi için nefsi ile mücâhede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile müc

keşf-i sadık / keşf-i sâdık

 •  Allah’ın velî kullarının mânevî âlemlere ait bazı sır ve hakikatleri Allah’ın ilham etmesiyle görmeleri.

keşfiyat-ı sadıka

 •  Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

lisan-ı sadık / lisan-ı sâdık

 •  Doğru söyleyen lisan.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık / مُخْبِرِ صَادِقْ

 •  Doğru sözlü haber verici, peygamber.
 •  Hep doğru söyleyici, doğru haber verici mânâsına Muhammed aleyhisselâm.
 •  Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) bir ismi. Diğer Peygamberlere de denebilir. Çünkü hepsi sâdık, sağlam, doğru haberleri insanlara ulaştırmışlar, kendilerine bildirilenleri aynen bildirmişler, insanları doğruluğa, felâha, hakka, hakikata, imana dâvet etmişlerdir.
 •  Doğru haber veren.

natık-ı sadık / nâtık-ı sâdık

 •  Dosdoğru konuşan.

nebiyy-i sadık / nebiyy-i sâdık

 •  Doğru söyleyen nebî; Hz. Muhammed (a.s.m.).

niyet-i sadıka / niyet-i sâdıka / نِيَتِ صَادِقَه

 •  Doğru niyet ve düşünce.
 •  Doğru, samîmî niyet.

resul-i sadık

 •  Her haliyle doğru olan, sözleri ve hareketlerinde en küçük yalan olmayan Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 •  Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

rüya-yı sadıka / rüya-yı sâdıka / rüyâ-yı sâdıka / رُؤْيَايِ صَادِقَه

 •  Doğru olan rüya.
 •  Makbul ve muteber kimselerin gördükleri ve gördükleri gibi dünyada hakikatları zuhur eden sâdık rüya.
 •  Doğru rüya.

rüyayısadıka / rüyâyısâdıka

 •  Doğru rüya.

sadık / sâdık

 •  Doğru, hakikatli, sadakatlı, dürüst.
 •  Doğru sözlü.
 •  Bağlı.
 •  Velî, Allahü teâlânın sevgili kulları.
 •  Doğru, yalan ve uydurma olmayan. Doğru sözlü, sözünde duran.
 •  Doğru, samimi, bağlı.
 •  Doğru, dürüst, sadakatli.

sadik / sadîk

 •  Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.
 •  Çok sadık.

sadık / صادق / sâdık / صَادِقْ

 •  Dogru olan.
 •  Yürekten bağlı olan. (Arapça)
 •  Doğru. (Arapça)
 •  Samîmî bağlı olan.

sadık kalmak

 •  Bağlı kalmak.

sadik-ı ahmak / sadîk-ı ahmak

 •  Ahmak dost.
 •  Çok bağlı ahmak dost.

sadik-ı kadim

 •  Eski dost.

sadık-ı şahid

 •  Doğru şahid, delil.

sadık-ul kavl

 •  Doğru sözlü.

sadık-ul kelam / sadık-ul kelâm

 •  Doğru söyleyen. Doğru konuşan. Sözü doğru.

sadık-ul va’d

 •  Va’dinde duran, söz verdiği şeyi yerine getiren, ahdine sâdık olan. Cenab-ı Hak.

sadıka

 •  (Bak: SADIK)

sadıkan

 •  Sâdıklar, sâdık dostlar. (Farsça)

sadıkane / sâdıkane

 •  Sâdık kimseye yakışır şekilde. Sadakatle. (Farsça)
 •  Dürüstçe, sadıkça.
 •  Doğruluk üzerine, samimiyetle, bağlılığını gösterircesine.

sadıkāne / sâdıkāne / صَادِقَانَه

 •  Samîmî bağlı olarak.

sadıkıyet / sâdıkıyet

 •  Doğruluk.
 •  Doğruluk, bağlılık.

sadıkıyet-i muhammediye

 •  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) doğruluğu.

sadıkıyyet

 •  Sâdık oluş, sâdıklık.

sadıku’l-va’di’l-emin / sâdıku’l-vâ’di’l-emîn

 •  Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; vaadinin doğruluğundan emin olunan Allah.

sadıku’l-va’di’l-kerim / sâdıku’l-vâ’di’l-kerîm

 •  Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; cömertlik ve ikram sahibi Allah.

sadıkülkavl / sâdıkülkavl / صادق القول

 •  Doğru sözlü. (Arapça)

şahid-i adil ve sadık / şahid-i âdil ve sadık

 •  Adâletli ve doğru sözlü şâhit.

şahid-i sadık / şâhid-i sâdık / شَاهِدِ صَادِقْ

 •  Doğru sözlü şahit, tanık.
 •  Doğru şâhid.

şahid-i sādık / şâhid-i sādık / شَاهِدِ صَادِقْ

 •  Doğru şâhid.

şehadat-ı sadıka / şehâdât-ı sâdıka

 •  Doğru şahitlikler.

şehadet-i sadıka / şehâdet-i sâdıka / شَهَادَتِ صَادِقَه

 •  Doğru şahitlik, tanıklık.
 •  Doğru şahidlik.

vakıa-i sadıka / vâkıa-i sâdıka

 •  Doğruluğundan şüphe edilmeyen olay, doğru rüya, keşif.

Was this helpful?

0 / 0

Bir cevap yazın 1

Your email address will not be published.


admin

admin

Sadık demek “Doğru, hakikatli, sadakatlı, dürüst” demektir, ama malum günümüzde herkezin huyu farklı