Matematik Terimleri ve Sembolleri

Matematik Terimler Sözlügü ve Matematik Sembolleri

A

Açı : Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.

Açıortay: Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ışındır.

Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir.

Açık Önerme: İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifadelerdir…

Ağırlık merkezi : Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kenarortayların kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.

A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir.

Aksiyom: Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir.

Alt Küme : A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir.

Alt küme sayısı : Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek alt küme sayısı = 2 n    dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 dir.

Alan: Bir yüzey parçasının ölçüsüdür. Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır.

Analitik Düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir.

Analitik Geometri: Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordinat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur.

Apsis: Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir… (1,9) ikilisiyle gösterilen noktanın apsisi 1 dir.

Apsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir.

Ar: 100 metrekarelik arazi ölçü birimidir.

Arada Olma: Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olmasıdır.

Aralarında Asal Sayılar: En büyük ortak bölenleri 1 olan sayma sayılarıdır.4 ile 15 aralarında asaldır.

Aralarında asal sayılar : 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir. Örnek : 4 ile 9 aralarında asaldır. 7 ile 11 aralarında asaldır.

Ardışık 2 sayma sayısı kendi aralarında asaldır.

Ardışık sayılar : Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir.

Aritmetik ortalama : Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Örnek : 3, 7, 17, 23,10 sayılarının aritmetik ortalaması = (+3+7+17+23+10)/5=12

Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur… 2. Hesaplama ve varsayım kurma biçimidir.

Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıdır.

Asal sayılar : 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılara asal sayılar denir. {2,3,5,7,11,…} kümesinin elemanları birer asal sayıdır. 2 den başka çift asal sayı yoktur.2 dışında bütün asal sayılar tek sayılardır.

Asal Çarpanlara Ayırma : Bir sayının en küçük asal sayıdan başlamak üzere sıra ile bölünüp 1 kalıncaya kadar devam eden bölme işlemine asal çarpanlara ayırma denir.

Aykırı Doğrular: Aynı düzlemde olmayan ve kesişmeyen doğrulardır.

Ayrık Kümeler: Ortak elemanları olmayan kümelerdir.

Ayrık Olay: Meydana gelişi başka bir olaya bağlı olmayan olaydır.

Ayrıt: Bir cismin iki yüzeyinin arakesitidir.

B

Basamak : Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir.

Basamak değeri : Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Örnek : 945 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri 40’tır.

Basit kesir : Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesre basit kesir denir. Örnek : 2/5, 7/9

Basit Kapalı Eğri: Düzlemde herhangi bir noktadan bir kez geçmek üzere, çizime başlanılan noktada biten eğridir.

Bileşik kesir : Payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olan kesre bileşik kesir denir. Örnek : 15/3, 9/4, 9/5,6/6

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler : a, b 0 olmak üzere; ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bu eşitlikteki x’e bilinmeyen a ve b ye’de katsayı adı verilir.

Birleşim : A ve B kümelerinin elemanlarından oluşan kümeye denir. A È B   birleşim kümesi denir.

Bire Bir Eşleme: İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı yalnız bir eleman alınarak yapılan eşlemedir.

Birleşim İşlemi: Kümelerin tüm elemanlarından oluşan kümelerin bulunmasıdır.

Birleşim Kümesi: Kümelerin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir.

Boş küme : Elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve {} ile gösterilir

Boyut: Uzunluk, genişlik ve yükseklikten her biridir.

Bölen: Bir bölme işleminde bölünenin kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır.

Bölüm: Bölme işleminde bölünen içinde bölenin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır.

Bölünen: Bölme işleminde eşit kısımlara ayrılmak istenen sayıdır.

Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıdır.

C – Ç

Çap : Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır.

Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısını en az iki sayının çarpımı şeklinde yazmadır. Örnek: 72 = 9 x 8

Çarpım:Çarpma işleminin sonucudur.

Çember : Bir düzlemde, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir.

Çembersel Bölge: Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimidir.

Çeşitkenar üçgen : Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir.

Çıkan: Çıkarma işleminde, eksilenden ne kadar eksiltileceğini gösteren sayıdır.
 
Çift sayı : n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift sayı denir.

Çift sayılar kümesi : Ç={….,-4,-2,0,2,4,6,8,………} şeklinde gösterilir.

Çokgen : Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Örnek : 4 kenarlı bir çokgene dörtgen, 5 kenarlı bir çokgene beşgen denir.
Çözümleme : Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}

D

Daire : Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir.

Dairenin alanı : Yarıçapın karesinin Pi sayısı ile çarpımına eşittir.

Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük olan açıdır.

Dairenin çevresi : Pi sayısının (yaklaşık 3,14) iki katının yarıçap ile çarpımına eşittir.

Dar açılı üçgen : Üç açısı da dar açı olan üçgene denir.

Deltoid : Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir.

Denk Kümeler : Eleman sayıları aynı olan kümelere denk kümeler denir.

Dekametre: 10 metrelik uzunluk ölçü birimidir.

Dekar: 10 ar veya 1000 m2 lik arazi ölçü birimidir.

Derece: Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir.

Dik açı : Ölçüsü 90 olan açıdır.

Dik üçgen : Bir açısı dik açı olan üçgene denir.

Dik Yamuk : Yan tabanlarından biri tabana dik olan yamuğa denir.

Dikdörtgenler Prizması: Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşiminden oluşan kapalı bölgedir.

Dikdörtgensel Bölge: Dikdörtgen ile iç bölgesinin birleşim kümesidir…
 
Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A , B , C , D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise [AB] , [BC] , [CD] , [DA] doğru parçalarının birleşim kümesidir. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir ve Karşılıklı kenarları paraleldir. Alanı uzunluğu ile genişliğinin çarpımına eşittir. Her açısı birbirine eşit ve 90 derecedir.


Doğal Sayılar : N ={0, 1, 2, 3, ….} kümesine doğal sayılar kümesi denir.

Doğru : İki yönde sınırsız olarak uzayan noktalar kümesidir. Yalnız boyu vardır. Eni ve yüksekliği yoktur. Başlangıcı ve bitiş noktası yoktur.

Doğru açı : Ölçüsü  180° olan açıdır.

Doğru orantı : Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri de artıyor, bir azalırken diğeri de azalıyorsa bu iki ifade birbirleri ile doğru orantılıdır.

Doğru parçası : Bir doğru üzerindeki A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktaların kümesine doğru parçası denir.

Düzgün çokgen : Bütün kenarları ve açıları eş olan çokgenlere denir.

Düzgün piramit : Tabanı düzgün çokgen ve yüksekliği taban merkezinden geçen piramitlere düzgün piramit denir.

E


Eşit kümeler : Bütün elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. A kümesinin B kümesine eşitliği A = B biçiminde gösterilir. Eşit kümeler aynı zamanda denk kümelerdir. Denk kümeler, eşit kümeler olmayabilir.

Eşkenar dörtgen : Kenarlarının uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Köşegenler birbirine diktir. Köşegenler birbirini ortalar.

Eşkenar üçgen : Üç kenarının uzunlukları eşit olan üçgene denir. İç açılarının her birinin ölçüsü 60 derecedir.

Eş açılar : Ölçüleri aynı olan iki açıya denir.
Eş Üçgenler: Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir.

Eksilen: Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır.

Eleman: Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her biridir.

En Büyük Ortak Bölen: İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür.

En Küçük Ortak Kat: İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır.

Evrensel Küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren kümedir.

F

Faktöriyel : n sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n! İle gösterilir. Örnek : 6!=6.5.4.3.2.1

Faiz: Bankaya yatırılan paranın belirli bir süre sonunda getirdiği kazançtır.

Fark: Çıkarma işleminin sonucudur.

G

Geniş açılı üçgen : Bir açısı geniş açı olan üçgene denir.

Genişlik: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir.
Grafik : İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.

Görüntü: Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır.

Grup: Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır.

H

Hacim: Kapalı uzay parçasının ölçüsüdür. Bir uzay parçasında birim hacimin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır.

Hektar: 100 ar veya 10000 m² lik arazi ölçüsü birimidir.

Hektometre: 100 metrelik uzunluk ölçü birimidir.

I

Işın : Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı doğru adı verilir.[AB AB ışını]AB veya (AB AB yarı doğrusu

İ


iki kümenin farkı : A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Fark kümesi A – B veya A\B ile gösterilir.

İkizkenar üçgen : İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Taban açıları eşittir. Tepe noktasından çizilen yükseklik; hem kenarortay, hem açıortaydır.

İkizkenar Yamuk : Paralel olmayan iki kenarı eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Karşılıklı açılar toplamı 180 dir.

İrrasyonel Sayılar : Rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Qı ile gösterilir.

İhtimal: Bir olayın olabilme şansını belirten sayıdır…Olasılık.

İki Kümenin Birleşimi: İki kümenin elemanlarından oluşan kümedir.

İki Kümenin Kesişimi: İki kümenin ortak olan elemanlarından oluşan kümedir.
İskonto: Bir malın satış fiyatı üzerinden yapılan indirimdir.

İspat: Bir teoremin hükmünün kesin olarak doğru olduğunun gösterilmesidir.

K


Kare : Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Açıları birbirine eşit ve 90 ar derecedir. Alanı iki kenar uzunluğunun çarpımına eşittir.

Kenarortay : Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.

Kesen : Çemberi iki noktada kesen doğruya denir.

Kesişim : A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye denir. A Ç B  ile gösterilir.

Kiriş : Bir çemberin üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir.

Küme : İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir ve E sembolü ile gösterilir. Bir kümenin elemanlarının küme içinde yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Kümede her eleman bir kez yazılır.

Küp : Tüm yüzleri kare olan dik prizmaya küp denir. Altı yüzü de karesel bölge olan prizmadır…

Komşu açılar : Köşeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıya komşu açı denir.

Kalan: Bölme işleminde bölünenden artan veya çıkarma işlemindeki farktır.

Kapalı Bölge: Basit bir kapalı eğri ile bu eğrinin iç bölgesinin birleşimidir.

Kapsama: Bir kümenin başka bir kümeyi içine almasıdır.

Kental: 100 kg’lık ağırlık ölçü birimidir.

Kesir: Bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır.

Kesişen Doğrular: Yalnız bir ortak noktaları olan doğrulardır.

Kesişim Kümesi: Kümelerin ortak elemanlarından oluşan kümelerdir.

Komisyon: yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen paradır.

Komşu Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180° olan komşu açılardır.

Komşu Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılardır.

Koni: Tabanı dairesel ya da elips biçiminde olan ve yukarı doğru gitgide daralarak sivrilen cisimdir.
 
Koordinat Düzlemi: Birbirini dik kesen, yönlendirilmiş iki doğrunun belirttiği düzlemdir.

Küçük Çember: Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir.
Küre: Uzayda, sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir.

M

Medyan : Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek : 6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13
Merkez açı : Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir.

Mod : Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.

Mutlak değer : Bir reel sayının eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. X in mutlak değeri x şeklinde gösterilir.

N

Negatif Tam Sayılar : Z = {…, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.

Nesne: “Kişi” ya da “Kimse” ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır.

Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır.

Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir.

Nokta : Boyutsuzdur. Tanımsızdır. İzdir. Belirtidir.

O

Ondalık kesirler : Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, …) kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek : 16,916

Olasılık: Bir olayın olabilme şansını gösteren sayıdır.

Ondalık Açılım: Bir ondalık kesrin virgül ile gösterilmesidir…Örnek: 2 / 5 = 0,4 gibi.

Oran: Aynı ölçü birimi ile ölçülebilen çoklukların veya iki kümenin elemanlarının bölüm yoluyla karşılaştırılmasıdır. a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir.

Orantı: İki oranın eşitliğidir… a,b,c,d gerçek sayıları için a/b = c/d eşitliği bir orantıdır.

Ortak Bölen: Birden fazla sayma sayısını kalansız olaraka bölen sayma sayısıdır.

Ortak Kat: Birden fazla sayma sayısının katı olan sayma sayısıdır…

Ö

Özalt küme : Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin öz alt kümeleri denir.

Özalt küme sayısı : Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, öz alt küme sayısı =

n  – 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur.

P

Paralel kenar : Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. Yamuğun bütün özelliklerini taşır. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180dir. Köşegenler birbirini ortalar. Paralel kenarın alanı bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir.


Permütasyon : Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine “bir permütasyon” denir.

Pisagor bağıntısı : Bir dik üçgende dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

Pozitif Doğal Sayılar : Bakınız: Sayma sayıları.Pozitif Tam Sayılar : Z = {1, 2, 3, ….} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.

Paralel Doğrular: Bir düzlem içinde olup ortak noktaları bulunmayan doğrulardır.

R

Rakam : Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir.

Rasyonel Sayılar : a, b birer tam sayı ve b≠ 0 olmak üzere; a / b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.

Reel Sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi olan kümedir.

S

Sayılar : Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye denir.

Sapma : Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.

Sayı : Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere denir.

Sayı değeri : Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4’tür.

Sayma Sayıları : N+ = {1,2,3,4, …} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir.

Sayı Doğrusu: Bir doğru üzerinde bir başlangıç noktası alınıp sağa doğru eşit aralıklarla noktalar işaretlerle , başlangıç noktası 0, diğer noktalar sıra ile 1,2,3,… ile eşlenirse elde edilen şekil bir sayı doğrusu olur.

Sayma Sayısı: {1,2,3,4,…} kümesinin elemanlarından her biridir.

Sembol: Belirlenmiş bir anlamı olan resim, şekil, harf gibi işaretlerdir.

Sonlu Küme: Elemanları sayılamayan,hiç bir öz alt kümesi ile birebir eşlenemeyen kümedir.

T

Tam Sayılar : Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….} kümesine tam sayılar kümesi denir.

Tam sayılı kesir : Sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesir ile birlikte yazılan kesir sayılarına tam sayılı kesir denir. Örnek : -3. 1/5, 5. 8/15

Teğet : Çemberle bir noktası ortak olan doğrulara teğet denir. Bir çemberde teğet, değme noktasından geçen yarıçapa diktir.

Tek sayı : 2n – 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir.

Tek sayılar kümesi : T = {…,-5,-3,-1,1,3,5,…} şeklinde gösterilir.

Ters açılar : Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir. Komşu iki ters açının toplamı 180 derecedir.

Ters orantı : Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor, biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki ifade ters orantılıdır.

Tümler açılar : Ölçüleri toplamı90 olan komşu açılara tümler açılar denir.

Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıdır. 
Terim: Toplama ve çıkarma işlemlerinde toplanan veya çıkan sayılardan her biri.
Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıdır.

U

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz sayıda noktaların oluşturduğu kümedir.

Uzunluk: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasındaki boyutlardan biridir.

Ü


Üçgen : A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.

Üçgenin alanı : Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.
Üs : a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir.

V


Vektör : Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesine, düzlemde bir vektör denir.

Venn Şeması: Bir kümenin elemanlarının bir kapalı eğri içine yazılarak gösterilmesidir.

Y


Yamuk : Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Paralel kenarlarla bir yan kenarın oluşturduğu iki açının toplamı 180 dir.

Yarıçap: Çemberin merkezini herhangi bir noktasına birleştiren doğru parçasıdır.

Yay: Çember üzerinde farklı iki nokta ile sınırlı çember parçasıdır…

Z

Zıt Işınlar: Başlangıç noktaları aynı (ortak), bileşimleri bir doğru oluşturan ışınlardır…

Temel Matematik Sembolleri

SembolAnlamıÖrnek
=Eşittir5 = 2+3
Eşit değil5 ≠ 4
Büyüktür5 > 4
Küçüktür4 < 5
Büyük ya da eşit5 ≥ 4
Küçük ya da eşit4 ≤ 5
( )Parantez2 × (3+5) = 16
[ ]Köşeli Parantez[(1+2)*(1+5)] = 18
+Toplama1 + 1 = 2
Çıkarma2 − 1 = 1
±Toplamı ve farkı3 ± 5 = 8 ve -2
Farkı ve toplamı3 ∓ 5 = -2 ve 8
*Çarpma2 * 3 = 6
×Çarpma2 × 3 = 6
∙ Çarpma2 ∙ 3 = 6
÷Bölme6 ÷ 2 = 3
/Bölme6 / 2 = 3
Bölme / Kesir Çizgisi
modMod(Kalan)7 mod 2 = 1
.Ondalık kesir noktası2.56 = 2+56/100
a bÜslü Sayı23 = 8
a^bÜslü Sayı2 ^ 3= 8
aa · a  = a√9 = ±3
3a3a · 3√a  · 3√a  = a3√8 = 2
4a4a · 4√a  · 4√a  · 4√a  = a4√16 = ±2
na
 n=3, n√8 = 2
%1% = 1/10010% × 30 = 3

Geometri Sembolleri

SembolAnlamıÖrnek
Açı∠ABC = 30º
Ölçülen AçıABC = 30º
Küresel AçıAOB = 30º
Dik Açıα = 90º
ºDereceα = 60º
´Dakikaα = 60º59′
´´Saniyeα = 60º59’59”
Doğru
ABDoğru Parçası
Işın
Yay = 60º
|DiktirAC | BC
||ParalelAB || CD
Eşlik∆ABC ≅ ∆XYZ
~Benzerlik∆ABC ~ ∆XYZ
ΔÜçgenΔABC ≅ ΔBCD
|xy|Mutlak Değerxy | = 5
πPi SayısıDairenin Çevresi = 2·π·r
radRadyan360º = 2π rad
gradGrad360º = 400 grad

Kümeler Teorisi ve Bazı Semboller

SembolSembol İsmiÖrnek
{ }Liste YöntemiA = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
A ∩ BKesişimA ∩ B = {9,14}
A ∪ BBirleşimA ∪ B = {3,7,9,14,28}
A ⊆ BAlt kümesi ve kendisi{9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A ⊂ BAlt kümesi{9,14} ⊂ {9,14,28}
A ⊄ BAlt Kümesi değil{9,66} ⊄ {9,14,28}
A ⊇ BKapsar ve eşiti{9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A ⊃ BKapsar{9,14,28} ⊃ {9,14}
A ⊅ BKapsamaz{9,14,28} ⊅ {9,66}
2AAlt küme Sayısı
Alt küme Sayısı
A = BEşit KümelerA={3,9,14},
B={3,9,14},
A=B
A \ BFarkA = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A-B = {9,14}
A – BFarkA = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A-B = {9,14}
A ∆ BSimetrik FarkA = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A ⊖ BSimetrik FarkA = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a∈AElemanıdır A={3,9,14}, 3 ∈ A
x∉AElemanı değildirA={3,9,14}, 1 ∉ A
(a,b)Nokta Çifti
A×BKartezyen Çarpımı
|A|KardinaliA={3,9,14}, |A|=3
#AKardinaliA={3,9,14}, #A=3
ØBoş KümeC = Ø
Doğal Sayılar0 ∈ 
1Doğal Sayılar (0 hariç)6 ∈ 1
Tam Sayılar-6 ∈ 
Rasyonel Sayılar2/6 ∈ 
Reel Sayılar6.343434 ∈ 
 Kompleks Sayılar6+2i ∈ 

Matematik Simge Semboller ve Terimleri yazı sonu 🙁

Bir yorum

  1. Aw, this was a very nice post. In idea I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account seem to get something done.

    http://www.graliontorile.com/

Cevapla

---Lutfen Kibar bir sekilde yorum yapın---

Hakkında ForumTartisma

forumtartisma ailesi
Scroll To Top