Hizbul Bahr Duası Doğru Okuması


Hizbul Bahr Duası

Hizbul Bahr Duası

Hizbul Bahr Duası

üç mesajı dikkatle okuyun kardeşler farklı yerlerde sadece okunuşu yazılan hizbul bahr duasının doğru ve niş açıklaması buradadır
Bu duadan istifade edebilmek için 3 gün oruç tutup helâl lokma ile iftar etmeli, ve sonra gusül abdesti alarak temiz elbise giyerek kıbleye karşı oturmalı. Duadan evvel iki rekât Allah rızası için namaz kılıp duaya öyle başlamalı. ,
Hizbilbahir’in evvelâ mukaddemesini okumalı. Sonra hizbi adedince okumalı. Tarifesinde şöyle yazılı:
1 — Güzel görünme^ ve sevgi için (41) defa.
2 — Hastaya 3 gün 25 defa.
3 — Bir yerden gidebilmek için 3 gün 12 defa,
4 —- Uzun bir deniz yolculuğuna çıkan gemiye binmezden evvel 3 günde 17 defa okursa batmak tehlikesinden korunur.
5 — Denizde giderken fırtına çıkarsa devamlı okunur.
6 — Teshiri Nas için üç gün 20 defa ve sonra bir irma enzalnâ oku ona selâm ver.
7 — Borçtan kurtulmak için 3 günde 15 kere okumalı. Allah ona para nasip eder ve borçlarını öder,
8 — Bahtın açılması için: 3 günde 31 kere güneş doğmazdan evvel yağmur yahut kuyu suyuna oku bunu, ayak basmıyacak yere veya akar suya, denize dök.
9 — Zenginlik için: 3 günde 27 defa oku ve fukaraya ekmek ve tatlı bir şey ver,
10 — Gönlünün, aklının, fikrinin, basiretinin açılması için 3 günde onbeş kere şeker veya tatlı bir şeye oku, ye.
— Batınî ilme sahip olması için 9 kere okuya.
12 — İman selâmeti şeytan şerrinden emin olmak için 10 kere okunur.Bu Hizip 36 âyet-i kerime ve 6 hadis-i şerif ve 40 Esmai Hüsnâ’dan tertip edilmiş olup bütün dertlere dermandır. Hizbilbahir bitince azemeti okunacaktır. Hizbi miimkün mertebe iyi işlerde ve meşrû İşlerde okumak lâzımdır Hizbe Cuma gecesi gibi mübarek bîr gecede başlamak faydalıdır.
Mukaddemeyi 3 defa okuyup niyet etmeli ve hizbi okumalı ve sonra Azimeti üç kere okumalı ‘

HİZBU’L BAHR DUASININ FAZİLETLERİ;

Hizbul Bahr Duasının Duanın faziletleri oldukça çoktur.
Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli Allah tarafından gelmemiş ise hasta en kısa zamanda İnşallah şifasını bulacaktır.
Maddi anlamda ciddi borçları olan kişinin Hizbu’l Bahr duasını hiç bırakmaması gerekir. Borçları olan şahıs 3 gün boyunca yaklaşık her gün 15 kere bu duayı bırakmadan ve ümidini kesmeden okursa borçlarını ödemek için karşısına inanılmaz imkanlar ve vesileler çıkacaktır.
Allah Teâlâ’nın lütfu kullarını çok fazladır yalnız kullar bu husus da istemeyi bilmelidir.
Gaflet dolu bir mekanın içerisinde Hizbu’l Bahr duasının okunmasında oldukça faydalar olacaktır. Ortamdaki gaflet, musibet ve uyku hali gidecektir.

Aynı zamanda bu duanın sürekli okunduğu eve afetler işlemez ve kişiler korunur.

Hizbu’l bahr duasını hiç bırakmadan her gün boyunca en az bir kere okuyan kişi suda boğulmaz, doğal afetlerden korunur, yangında yanmaz ve hırsızlıktan da emin olur.
Bir kişi günlük olarak her sabah namazının ardından bu duayı okursa, müstecap kişiler arasında değeri çok yüksek olur ve kadri yücelir.
Aynı zamanda büyünün ve cinlerin şerrinden okuyan kişi korunur.
Hiç şüphesiz ki! bu duayı hiç bırakmadan okuyan, benimseyen kişilerin, Allah Teâlâ lütfunu verir ve kimseye muhtaç bırakmaz

NOT: Bu duayı kendiniz özel uygulamak istediğiniz zaman oruçlu olmanın daha faydalı olunacağı belirtiliyor.

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

KURAN’A BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA:

Bir Defa Okunacak:

“Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec’alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr.”

Duanın Anlamı:

“Allah’ım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım! Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap. Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir.” (bk. Mecmûatu’l-Ahzab, 1/591)

HİZBU’L BAHR DUASI

Euzu billahi mineş-şeytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.

Allahümme ya aliyyü, ya azimü, ya alim. ente rabbi ve ilmüke hasbi
feni’ merrabbü rabbi ve ni’mel-hasbü hasbi.

Tansuru men teşaü ve entel azizür-rahim nes-elükel-i smete fil-harekati ves-sekanati vel-kelimati vel-iradati vel-hatarati aniz-zünnüni veş-şüküki vel evhami ves-satırati lil-kulubi an mütaleatil-guyub

Fekadib-tüliyel-mü’münine ve zülzilü zilzalen şedida ve iz yekulul-münafikune vel-lezine fi kulubihim meradüm ma ve adenallahu ve rasulühü illa gurura

Fesebbitna ven-surna ve sahhir lena hazel-bahra kema sahharteş-şemse vel-kamera sallallahu aleyhi ve sellem ve sahhartel-bahra li-musa aleyhis-selamu ve sahharten-nara li-ibrahime aleyhis selamu ve sahhartel-cibale vel-hadide li-davude aleyhis-selamu ve sahharter-riha veş-şeyatine vel-cinne li-sülaymane aleyhis-selamu ve sahhartel-mülke vel-melekute li-muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sahharte lena külle bahrin hüve leke fil-ardı ves-semai vel-mülki vel-melekuti ve bahred-dünya vel-ahirati ve sahharte lena külle şey’iy ya mem bi-yedihi melekutu külli şey’ Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad.

Fensurna fe-inneke hayrun-nasirin vef-tah lena fe-innekehayrul-fatihin vağ-fir lena fe-inneke hayrul-ğafirin ver-zukna fe-inneke hayrur-razıkın ver-hamna fe-inneke hayrur-rahimin veh-dina ve neccina minel-kavmiz-zalimin ve heb lena mil ledunke rihan tayyibeten sekinetev ve heb lena işen tayyibem mübareken kema hiye fi ilmike ven-şurha aleyna min hazaini lütfike ve rahmetike vah-milna biha hamlel-kerameti meas-selameti vel-afiyeti fid-dini ved-dünya vel-ahirati inneke ala kül-li şey’in kadir.

Allahümme yessir lena ümurana mear-rahati li-kulubina ve ebdanina ves-selameti vel-afiyeti fi dınina ve ddünyana ve kül lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vat-mis ala vücuhi e’daina vem-sahhüm ala mekanetihim fela yestetıunel-mudiyye ve lel-mecie ileyna ve lev neşaü le-tamesna ala a’yünihim fes-tebekus-sırate fe-enna yubsirun ve lev neşaü le-mesahnahüm ala mekanetihim femes-tetau mudiyyev la yerciun

Ya-sin vel-kur’anil-hakim İnneke leminel-mürselin Ala sıratim müstakim
Tenzılel-azırir-rahim Li-tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilün

Lekad hakkal-kavlü ala ekserihim fehüm la yü-minuun İnna cealna fi a’nakihim ağlalen fehiye ilel-ezkani fehüm mukmehun ve cealna mim beyni eydıhim saddev ve min halfihim sedden fe-eğşeynahüm fehüm la yubsürun

Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh ve anetil-vücuhu lil-hayyil-kayyum ve kad habe men hamele zulma

Ta-sin-ta-sin-mim ha-mim ayn-sin-kaf Meracel-bahrayni yeltekiyanibeynehüma berzahul la yebğiyan

Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim

Hümmel-emru ve caen-nasru fe-aleyna la yünsarun Ha-mim tenzılül-kitabi minallahil-azizil-a alim

Ğafiriz-zembi ve kabilit-tevbi şedidil-ikabi zit-tavli la ilahi illa hüve ileyhil-masir.
Bismillahi babüna Tebarake hitatüna Ya-sin sekfüna Kaf-ha-ya-ayn-sad kifayetüna Ha-mim ayn-sin-kaf himayetüna

Fe-seyekfikehümüllahü ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Sitrul-arşi mesbulün aleyna ve aynullahi naziratün ileyna
Bi-havlillahi la yukderu aleyna Vallahu miv ve raihim muhıt Bel hüve kur’anüm mecid Fi levhim mahfuz

Fallahu hayrun hafizav ve hüve erhamur-rahimin ( 3 Kez Tekrar )

İnne veliyyiyallahul-lezi nezzezel-kitabe ve hüve yetevelles-salihin. ( 3 Kez Tekrar )

Hasbiyallahu la ilahi illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Bismillahil-lezi la yedurru meas-mihi şey’ün fil-ardı ve la fis-semai ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve alihi ve sahbihi ve selle-me teslimen kesıren daimen ila yevmid-dini
vel-hamdü lillahi rabbil-alemin….

FATİHA ile bitirelim ALLAH KABUL ETSİN…

Hizbul Bahr Dilek DuasiKategorisi : En Güzel DualarHizbul Bahr Duası Doğru Okuması Yazısına Yapılan Yorumlar

 1. Metin kiremit dedi ki:

  Birkaç yerde yanlış var

 2. admin dedi ki:

  Duamız : Hizbu’l Bahr Duası;

  Bismillahirrahmanirrahim…

  Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.

  Ente rabbi veılmüke hasbi.

  Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.

  Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.

  Nes’elükel ısmete fil

  Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

  Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida.

  Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.

  Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra

  Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi

  Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)

  Ünsurna fe inneke hayrun nasirin

  Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.

  Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.

  Verhamna fe inneke hayrur rahımin.

  Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

  Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.

  Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir.

  Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.

  Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala

  Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala

  Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

  Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.

  Tenzilel azızir rahim.

  Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.

  Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.

  Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh ((3 kez tekrar edilecek)

  Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.

  Ve kad habe men hamele zulme.

  Ta Sin Mim.

  Ha Mim.

  Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.

  Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.

  Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.

  Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

  Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve

  hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)

  Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.

  Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz

  Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)

  İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)

  Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fik erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)

  Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Yazı Hakkında Fikriniz varmı ??