Hizbul Bahr Duası Doğru Okuması

Bahr Duası

üç mesajı dikkatle okuyun kardeşler farklı yerlerde sadece okunuşu yazılan hizbul bahr duasının doğru ve niş açıklaması buradadır
Bu duadan istifade edebilmek için 3 gün oruç tutup helâl lokma ile iftar etmeli, ve sonra gusül abdesti alarak temiz elbise giyerek kıbleye karşı oturmalı. Duadan evvel iki rekât Allah rızası için namaz kılıp duaya öyle başlamalı. ,
Hizbilbahir’in evvelâ mukaddemesini okumalı. Sonra hizbi adedince okumalı. Tarifesinde şöyle yazılı:
1 — Güzel görünme^ ve sevgi için (41) defa.
2 — Hastaya 3 gün 25 defa.
3 — Bir yerden gidebilmek için 3 gün 12 defa,
4 —- Uzun bir deniz yolculuğuna çıkan gemiye binmezden evvel 3 günde 17 defa okursa batmak tehlikesinden korunur.
5 — Denizde giderken fırtına çıkarsa devamlı okunur.
6 — Teshiri Nas için üç gün 20 defa ve sonra bir irma enzalnâ oku ona selâm ver.
7 — Borçtan kurtulmak için 3 günde 15 kere okumalı. Allah ona para nasip eder ve borçlarını öder,
8 — Bahtın açılması için: 3 günde 31 kere güneş doğmazdan evvel yağmur yahut kuyu suyuna oku bunu, ayak basmıyacak yere veya akar suya, denize dök.
9 — Zenginlik için: 3 günde 27 defa oku ve fukaraya ekmek ve tatlı bir şey ver,
10 — Gönlünün, aklının, fikrinin, basiretinin açılması için 3 günde onbeş kere şeker veya tatlı bir şeye oku, ye.
— Batınî ilme sahip olması için 9 kere okuya.
12 — İman selâmeti şeytan şerrinden emin olmak için 10 kere okunur.Bu Hizip 36 âyet-i kerime ve 6 hadis-i şerif ve 40 Esmai Hüsnâ’dan tertip edilmiş olup bütün dertlere dermandır. Hizbilbahir bitince azemeti okunacaktır. Hizbi miimkün mertebe iyi işlerde ve meşrû İşlerde okumak lâzımdır Hizbe Cuma gecesi gibi mübarek bîr gecede başlamak faydalıdır.
Mukaddemeyi 3 defa okuyup niyet etmeli ve hizbi okumalı ve sonra Azimeti üç kere okumalı ‘

You may also like...

3 Responses

 1. admin dedi ki:

  Duamız : Hizbu’l Bahr Duası;

  Bismillahirrahmanirrahim…

  Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim.

  Ente rabbi veılmüke hasbi.

  Fe nı’mer rabbü ve nı’mel hasbü hasbi.

  Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.

  Nes’elükel ısmete fil

  Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünıni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

  Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şadida.

  Ve iz yakulül münafiküne fi kulunihim merudün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.

  Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra

  Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi

  Yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilcek)

  Ünsurna fe inneke hayrun nasirin

  Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.

  Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.

  Verhamna fe inneke hayrur rahımin.

  Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

  Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.

  Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey’in kadir.

  Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selamati vel afiyeti fi dinina ve dünyana.

  Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala

  Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala

  Mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

  Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala müstekıym.

  Tenzilel azızir rahim.

  Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.

  Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.

  Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.Şahetil vücuh ((3 kez tekrar edilecek)

  Ve anetik vücuhü lil hayyil kayyum.

  Ve kad habe men hamele zulme.

  Ta Sin Mim.

  Ha Mim.

  Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.

  Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.

  Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.

  Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

  Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve

  hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)

  Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt.

  Bel hüve kur’anün mecid,fi levhım mafuz

  Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür rahımin (3 kez tekrar edilecek)

  İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)

  Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’in fik erdı ve la fis semai ve hüves semuıl alim (3 kez tekrar edilecek)

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)

  Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

 2. Metin kiremit dedi ki:

  Birkaç yerde yanlış var

  • admin dedi ki:

   Lütfen doğrusunu bizimle paylaşın sizden sonrakilerde yanlış yapmasınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.