Gizli ilimler nelerdir?


Gizli ilimler, adından anlaşıldığı gibi sadece çok az insanın bilip uygulayabildiği ve normal insanlar için gizemini korumaya devam eden son derece etkili ve yerine göre tehlikeli sanat ve bilgi alanlarıdır.

İnsanlığın ilk zamanlarından günümüze kadar çok sayıda gizli öğreti ortaya çıkmış, bazıları bir süre sonra gizemini kaybedip tarihe karışırken bazıları tesirlerini günümüzde dahi sürdürebilir olmuştur.

gizli ilimler 4

Gizli ilimler çoğu zaman adı duyulan ve hakkında birkaç kelimelik bilgilere sahip olunan alanlardır. Fakat bu bilimler insanların bu yüzeysel bilgilerinden çok daha etkili ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Tarihte büyük imparatorlukların hemen hemen hepsinde gizli ilimlerle uğraşan insanlar sarayda sultanların en yakınlarında bulunmuşlar ve devletin bütün imkanlarından istifade etmişlerdir.
Günümüzde de süper güç denilen pek çok devletlin gizli servislerinin bu ilimlerle uğraşan insanlarla irtibatlı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Peki tarihten günümüze kadar bu nispette etkili olan gizli ilimler nelerdir? Nasıl bir çalışma sistemleri vardır? Gerçekten de söylendiği gibi olağanüstü etkilere sahip midirler? İşte bu yazımızda tarihten günümüze kadar etkili olmuş 12 farklı gizli ilim hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Keyifle okunacak bilgilendirici bir çalışma olmasını umuyor ve maddelerimize geçiyoruz:

Gizli ilimler 1

Hüddam ya da ecinni ilmi

Doğada cin, peri, hüddam, meryema gibi soyut varlıkların da olduğunu dile getiren bir öğretidir. Buna göre bizim çevremizde hayatımızda çok fazla etkili olan olağanüstü varlıklar vardır. Bu varlıklar kontrol altına alınabilir ve kişinin hizmetine sokulabilir. İşte belirtilen bu olağanüstü varlıkları hizmete koşmaya yani köleleştirmeye ecinni ilmi denir. Ecinni ilminde köleleştirilen iki tür varlık vardır: hüddamlar, meryemalar.

gizli ilimler

Hüddam, cin taifesinden olup köle haline getirilmiş erkek varlıklardır. Bunlar genellikle evli ve çocukları olan cinlerdir. Çocuklarının öldürüleceği yönünde tehdit edilirler ve bu şekilde köle haline getirilirler. Hüddamlara cinayet, soygun, kazaya sebebiyet verme, hastalık çıkartma gibi korkunç işler yaptırılabilir.

Bazı durumlar da ise bekar hüddamlar bir kadına aşık olup gönüllü olarak da köle olabilirler. Bu durumda bütün yaşamlarını o kadına göre ayarlarlar fakat kadına kendilerini asla göstermezler.

Meryema ise bekar genç kız görünümündeki kadın cinlerdir. Rivayete göre upuzun saçları olan ve devamlı siyah, güzel elbiseler giyen varlıklardır. Eğer bir erkek meryemanın elbisesine iğne batırabilirse artık meryema normal bir kadına dönüşür ve kendisini yakalayan adama aşık olur. Meryemanın her yıl sadece bir gün ve sadece birkaç saniyeliğine evlere girdiğine inanılır. Evlere giriş vakti olarak da “günün aydınlanmaya başladığı ve gecenin karalığını kaybettiği sabah vakti” tabiri kullanılır.

Gizli ilimler 2

Kıyafetnameler

Kıyafetname bir insanın dış görünüşüne bakarak kişiliğini analiz etme sanatıdır. Eski medrese sisteminde öğrencilerin en fazla merak edip okuduğu alanlardan biridir. Hatta klasik bir eser haline gelen Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eseri bu konu ile ilgili bir başyapıt kabul edilmektedir.

gizli ilimler2

Bir insanın boyu, avuç içi, yüzü, saç modeli ve kullandığı kelimelerin onun kişiliğinin yansımaları olduğunu dile getiren bir alandır. Hazır kabullere dayanır. Belli bedensel özelliklerin belli kişilik yapılarını yansıttığını dile getirir. Bir dönem psikoloji biliminin de ilgi duyduğu bu tarz günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

Marifetname kitabında kıyafetname ile ilgili çok sayıda veriye yer verilmiştir. Bunlardan birkaçını burada nakledersek okurlarımız kıyafetname hakkında genel bir bilgiye sahip olabilecektir. İşte Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan bazı kıyafetname değerlendirmeleri:

Günümüzde bu sıraladığımız maddelere itibar edecek kişilere rastlamak mümkün değildir. Fakat kıyafetname öylesine ilginç ve etkileyici bir alandır ki insan “acaba” demekten de kendisini alamamaktadır.

Gizli ilimler 3

Hurufilik ya da Letrizim

Hurufilik, konuşma sırasında kullanılan kelimelerin ve yazıda yazılan sözcüklerin tılsımlı olduğunu iddia eden gizli bir öğretidir. Buna göre bütün kutsal kitaplarda gizli bir semboller sistemi vardır ve bu sistem kelimeler üzerinden simgeleştirilmiştir.

Hurufilik öğretisinde ustalaşan biri kullanılan kelimelere bakarak karşıdaki kişinin içinden geçenleri bilebilir. Hatta konuşan kişinin sözlerine bakarak o kişinin geleceği hakkında öngörülerde bulunabilir.

gizli ilimler 9

Hurufilikte bazı sözcükler olağanüstü özelliklere sahiptir. Bu sözcükler doğru yerde ve doğru zamanda söylenirse gizli güçlerle irtibata geçilebilir ve böylece üstün güçlerle ortak iş yapılabilir.

İslam dünyasında Arap alfabesinin ses-anlam ilişkisinin büyülü olduğuna inanan Hurufilik adında bir mezhep dahi çıkmıştır. Zaten Hurufilik adını bu mezhepten almaktadır. “Huruf” sözcüğü “harf” sözcüğünün çoğuludur. Yani harflere olması gerekenden farklı ve yüce bir anlam yüklemektir.

İslam dünyasında bu akımın en büyük temsilcisi Fazlullah Hurufi adlı İranlı tasavvuf şeyhidir. Fazlullah Hurufi’nin görüşlerinin İslam’a aykırı olduğunu söyleyen dönemin iktidarı şeyhi atların arkasına bağlatır ve parçalanana kadar yerlerde sürükletir. Rivayete göre atlar durduğunda Fazlullah’ın sadece iki ayak bileği kalmış geriye kalan vücut parçaları lime lime olmuştur. Fazlullah’ın öğrencisi ve Hurufilik’in diğer büyük temsilcisi olan Seyyid Nesimi ise derisi yüzülerek öldürülmüştür.

O dönemki devlet yöneticilerinin bu nispette sert tepki göstermesinin 2 sebebi vardır: Birinci sebep dile getirilen görüşlerin İslam inancı ile zıtlık göstermesi, ikinci sebep ise Hurufi liderlerin  çok karizmatik karakterler olması ve peşlerinden on binlerce insanı sürüklemeleridir.

Hurufilik öğretisinin Batı’daki karşılığı Letrizm adını almaktadır. Hem bir sanat akımı hem de bir toplumsal sistem olarak ortaya çıkmış ve çok etkili bir öğreti haline gelmiştir. Günümüzde bile medyada sık sık geçen “19 mucizesi”, “tılsımlı esmalalar” ve “büyü sözcükleri” gibi kavramlar Letrizm tesiri ile hayatımıza girmiştir.

Gizli ilimler 4

Kabala

Yahudi, simgeciliğine Kabala adı verilir. “Kabala” sözlük anlamı olarak “ortak iş yapmak” demektir. Bütün Orta Doğu dillerine girmiş bir sözcüktür. Arapların “kabl” dedikleri ve Türklerin “kabul etmek” biçiminde günlük hayatta sıkça kullandıkları ifadeler hep “kabala” sözcüğünden gelmektedir.

gizli ilimler 3

Kabala’nın tarihi İlk Çağ Yahudi toplumunun çekirdek oluşumuna kadar gider. Kudüs’ün ilk kuruluş döneminde şehri kuranlardan biri olan Duvar Ustası Hiram ve arkadaşlarının fikir sistemine verilen isimdir.

Hiram ve arkadaşlarının dünyanın bütün sırlarına vakıf oldukları ve bu sırları bir sandık içinde sakladıkları iddia edilmektedir. Tabi Hiram’ın ve bütün çıraklarının sonradan bir kumpasla öldürüldükleri de kaynaklarda dile getirilmiştir.

Rivayete göre bu sırlar tarih boyunca çok az kişi tarafından bilinmiş ve bu sırların gücü sayesinde dünyaya hakim olunmuştur.

Günümüzde de bu sırları çok dar bir kesimin bildiği ve dünyayı bu birkaç kişinin idare ettiğine inanılmaktadır. Zaten illuminati gibi popüler kavramlar da kaynağını hep bu kabala denilen düşünce sisteminden almaktadır.

Gizli ilimler 5

Yıldızname veya burçlar

Halk arasında astroloji olarak bilinen yıldızname aslında tarihi çok daha eski dönemlere uzanan bir alandır. Eski Mısır ve Sümer toplumlarından günümüze kadar yaygın bir biçimde uygulama alanı bulmuştur. Hatta bir dönem o kadar yaygın bir icra alanı oluşmuştur ki krallar yıldız falları açmadan en ufak bir işe dahi girişmemişlerdir.

gizli ilimler 6

Yıldızname gezegenlerin, güneşin, ayın ve dünyanın birbirine göre konumlarının insanın kaderi ve kişiliği üzerinde çok etkili olduğunu dile getiren anlayıştır. Buna göre bir insanın doğduğu gün onun yaşamı üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. Zira doğulan gün kişiliğin biçimlenmesinde en önemli unsurdur. Yani bir kişinin doğum tarihi net olarak bilinirse onun bütün ruhsal durumu çözülebilir.

Yıldıznameler sayesinde günlük, haftalık veya aylık öngörülerde bulunulur. Gelecekle ilgili tahminler yapılarak yol gösterici ve ikaz edici bir tavır takınılır.

Yıldızname ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki gibi kalmamış devamlı yeni değişikliklerle gelişim göstermiştir. Çünkü insanoğlunun uzay ile ilgili bilgi düzeyi devamlı ilerleme kaydetmektedir. İlk dönemlerdeki güneş sistemi algısı ile günümüzdeki güneş sistemi hakkındaki bilgiler birbirini tutmadığı için yıldıznamede bir de “yükselen burç” kavramı ortaya çıkmıştır.

Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir gazete alındığında içinde günlük burç yorumlarının olma ihtimali çok ama çok yüksektir. Yine pek çok internet sitesinin ve televizyon kanalının da burçlara ayrılmış olması yıldıznamelerin hala ne kadar etkili olduğunun en büyük kanıtlarıdır.

Gizli ilimler 6

İlmi havas

İlmi havas İslam gelenekleri ile arkaik büyülerin karışımı ile ortaya çıkan son derece ilginç bir alandır. Havas ilmi ile ilgilenenler yaptıkları şeyin İslam’ın temel kaynaklarına dayandığını iddia etseler de hiçbir İslam otoritesi havas ilmini “İslami bir uygulama” kabul etmemektedir.

gizli ilimler 10

Havas ilminin dış cephesi İslam geleneklerine dayanır. Yani Arapça dualar söylenip yazılması, Allah’ın esmalarının okunması hatta bazı ayet ve surelerin dua hükmünde söylenmesi söz konusudur. Havasın iç cephesi ise tamamen hurafedir. Zira havas ilmi ile niyetlenen şeylerin hiçbirinin İslam’ın inanç ve ahlak sistemi ile bir alakası yoktur.

Havas ilminde dua etmek ile büyü yapmanın sentezlendiği muskalar önemli bir yer tutar. Muska, “yazılı kağıt parçası” demektir. Havas ilminde akla gelebilecek her konuda muska yapılabilmektedir. Karı kocayı birbirinden soğutma, dil bağlama, idrar bağlama, nikah kapatma, şirin gösterme, ticari tılsım yaratma gibi akla gelebilecek çok farklı konularda muska yapılabilir.

Gizli ilimler 7

Fizyognomi

Fizyognomi, yüz tanıma ve yorumlama sanatı demektir. Aslında kıyafetnamenin bir türüdür. Fakat kıyafetnameler Eski İbrani ve Arap geleneklerine dayanırken fizyognomi Uzak Doğu kültürüne dayanır.

gizli ilimler 1

Bir insanın yüz şeklinin çözümlenmesi ile bütün kaderi hakkında bilgi sahibi olunacağına inanılır. Bu amaçla “yüz haritaları” çizilir. Yüzdeki her noktanın bir adı ve işlevi olur. Çok sayıda insan yüzünün modeli çıkarılır. Bu modellere göre “kişilik cetvelleri” hazırlanır.

Fizyognomi sanatına göre ifade edilmiş birkaç yüz okuma detayını örnek vermek gerekirse şunlar söylenebilir:

Burada birkaç maddesini sıraladığımız fizyognomi sanatı daha çok ticarette kullanılmıştır. Ticaret yapılan kişinin bütün davranış özellikleri yüzünden tespit edilip ona göre ticari yönlendirmeler yapılmış ve böylece ciddi paralar kazanılmıştır.

Gizli ilimler 8

Paranomal ilimler

Paranormal kelimesi “normal ötesi” anlamına gelmektedir. Fizik ötesi alem ile alakalı her türlü durum paranormal ifadesi ile karşılanmaktadır. Telepati, telekinezi, hipnoz, ruhçuluk, parapsikoloji gibi çok farklı alanlara sahiptir.

gizli ilimler 5

Tarihte bu alana bazen yanlışlıkla spiritüalizm de denmiştir. Spiritüalizm, “uçucu ve hafif” anlamına gelir. Türkçedeki “ispirto” kelimesinin de bu sözcükten türemesi oldukça ilginçtir.

Paranormal ilim ile spiritüalizm çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aralarında çok önemli bir fark vardır: Paranormal, pozitif bilimlerden faydalanarak görünmeyen aleme ulaşmak isterken; spiritüalizm, dinsel verilerden yola çıkarak soyut evrene varmaya çalışır.

Gizli ilimler 9

İlmi simya

Maddeyi değiştirme sanatı olarak bilinir. Eski dönemlerde bakırı alıp altına çevirdiklerini iddia eden çok sayıda kişi çıkmıştır. Bu şahıslar, çeşitli uygulamalarla maddeleri dönüştürdüklerini iddia etmişlerdir.

gizli ilimler

Simya uzmanları sadece bakırı altına çevirebileceklerini ileri sürmemişler her türlü maddeyi başka bir varlığa dönüştürebileceklerini iddia etmişlerdir. Bu varlıklar içinde insanlar da vardır. Yani simya uzmanları insanları kısa bir sürede bambaşka bir şahsa dönüştürebileceklerini de iddia ederler.

Birçok araştırmacıya göre günümüzde modern kimya bilimi aslında simya ilminin verileri üzerine kurulmuştur ve gelişimini ona borçludur.

Gizli ilimler 10
Kehanet

Gizli ilimler içinde en fazla ilgi çekeni ve üzerinde en fazla konuşulanı hiç şüphesiz ki kehanettir. Kehanet “gelecekten haber verme sanatı”dır. Hiçbir maddi kanıta dayanmadan sadece ilham ile geleceğe dair bilgilere ulaşmaya kehanet denir.

gizli ilimler

Tarihte gelecekten haber veren çok sayıda kahin çıkmıştır. Bunların en meşhurları şunlardır:

Nostradamus

Fransa’da doğup yaşamıştır. Asıl mesleği doktorluktur. Çok sayıda eser yazmış başarılı bir bilim adamıdır. Bilim adamı kimliğinin yanı sıra birçoğu gerçekleşen yüzlerce kehanette bulunmuştur. Kehanetlerini şiir biçiminde ve kapalı bir üslupla anlatmıştır.

Vanga

Bulgaristanlı bir kadın kahindir. Küçüklüğünde bir sel felaketinde her iki gözünü kaybetmiştir.  20.yüzyılda meydana gelen birçok tarihi olayı önceden tahmin etmiştir. Kendisi ile konuşan insanların hayatlarına ait en gizli detayları kişilere anlatması ile bilinir. Yaşarken çok popüler olmuş ve neredeyse her gün birkaç gazeteciyle görüşmeler yapmıştır.

Edgar Cayce

Başının altına kitap bırakıp uyuyan ve uyandığında kitabın içindeki tüm bilgileri ezberleyen bir kahindir. Bu nedenle “uyuyan kahin” lakabını almıştır. Bütün hayatını insanlara faydalı olmaya adayan Amerikalı bir kahindir. Yaşarken birçok üniversite hocası ile birlikte çalışmış ve el yazısıyla yazılmış binlerce sayfalık “ders notu” bırakmıştır.

Joy Ayyad

Mısırlı kahindir. Son dönemlerin en meşhur kahinlerinden biridir. Televizyon programları yapmış ve ülkelerin dış siyasetine dair kehanetlerde bulunmuştur. Verdiği tarihlerin ve olayların birebir çıkması onu daha da önemli biri haline getirmiştir. Türkiye hakkında da çok sayıda kehaneti vardır.

Gizli ilimler 11

Tayyı mekan tayyı zaman

Tayyı mekan çok kısa bir sürede binlerce kilometrelik mesafeleri katetmektir. Yani bir mekan sınırlamasına tabi olmamak, herhangi bir araç kullanmadan uzak yerlere bir çırpıda gidip gelebilmektir.

gizli ilimler 7

Tayyı zaman ise zaman yolcuğu yapabilmek ve geçmiş ile geleceğe gidip gelebilmektir.

Her iki kavram da tasavvufta yaygın olarak kullanılmıştır. Bu kavramlar şekil değiştirme ile beraber gündeme gelmektedir. Şekil değiştirmeye Anadolu’da “don değiştirme” denir. Edebi literatürde bu duruma “metamorfoz” adı verilir. Kişinin kuşa, çiçeğe, ışık huzmesine veya rüzgara dönüşmesi şeklinde ifade edilmektedir.

Gizli ilimler 12

Bilinç okuma ve bilinç yönlendirme

Tarihin ilk dönemlerinden biri yapıldığı iddia edilen bir gizli ilimdir. İnsanların bilincinin okunduğu ve yönlendirildiğine dair bilgiler eski el yazması kitaplarda dahi geçmektedir.

 

gizli ilimler

Birçok araştırmacı Büyük İskender’in, Sezar’ın , Keyhüsrev’in, Buda’nın ve İbni Sina’nın bilinç okuyup yönlendirdiğini iddia etmiştir. Aynı araştırmacılar günümüzde pek çok büyük kuruluşun ve bazı devletlerin bilinç yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yaptığını iddia etmektedir.

Bilincin bilimsel bazı psikolojik veriler yardımı ile yönlendirildiği görüşünün  yanı sıra olağan üstü varlıklardan faydalanılarak da bu işlemin gerçekleştirildiği  sıkça dile getirilmektedir.Etiketler: ,

Kategorisi : Gizli ilimlerYazı Hakkında Fikriniz varmı ??