FARSÇA KISA ŞİİRLER
0

FARSÇA KISA ŞİİRLER

FARSÇA KISA ŞİİRLER ياد دارى كه وقت آمدنت همه خندان شدند تو گريان آبچنان زى...