Küçük Grup Tartışması

Küçük Grup Tartışması nasıl uygulanır?

Bu tekniğin uygulanması için en az dört koşulun sınıf ortamında sağlanması gerekir. Bunlar :
1. Kazandırılacak istendik davranışlar en az kavrama düzeyinde olmalıdır.
2. Öğrenciler üzerinde tartışacakları konunun bilgi düzeyindeki hedef davranışlarını kazanmış olmalıdırlar. Yani tartışılacak konu kavrama düzeyinde ise, onun bilgisine, yok eğer analiz düzeyinde ise, bilgi, kavrama, uygulama düzeyindeki önkoşul olan hedef davranışlara öğrenci sahip olmalıdır.
3. Sınıftaki öğrenci sayısı 12’ den fazla olmamalıdır.
4. Bir tiyatro oyunu, skeç, konferans, panel, bir film sunulmalı sonra tartışmaya geçirmelidir.
5. Grup22, grup44, grup66, gibi planlamalar yapılır. Bunun anlamı sınıf 6 şar kişilik gruplara bölünecek ve her grup kendi aralarında 6 dakika düşük sesle tartışacak demektir.

Tartışma yönteminin olumlu yönleri:

 1. Tartışma, istenilen nitelikte uygulandığı taktirde grup içinde ve gruplar arasında etkili bir iletişim kurulup sürdürülmesini sağlamakta, iletişim yeteneğinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
 2. Demokratik bir yöntemdir.
 3. Tartışma süresince gerek tartışanların gerek dinleyicilerin ilgi ve dikkatleri daima canlıdır.
 4. Öğrenciler, soru sorma, ani cevap verme ve toplum önünde konuşma yeteneklerini geliştirir.
 5. Tartışmaya esas olan konuların modelini gösterme, film- slayt ve tepegöz gibi ışıklı araçları kullanma ile çarpıcı örnekler verme şeklinde diğer eğitim araçlarını rahatça kullanmalarına imkân verir.
 6. Öğrencilere anlayış, gerçekleri görme ve yakalama mahareti, tenkit ve değerlendirme gücü kazandırır.
 7. Öğretmen, değişik bir ortam içerisinde olan öğrencilerinin davranışlarını izleme, heyecanlarını ölçme, onların zihinsel ve psikolojik gelişmelerini tanıma açısından daha sağlıklı bir yargıya varır.
 8. Bildiklerini ve düşündüklerini toplumda açıkça söyleme ve savunma alışkanlığı kazandırır.
 9. Öğrenciler, düşüncelerini açıkça ortaya koyarlar. Arkadaşlarının düşünce ve görüşlerini de öğrenirler.
 10. Öğrencilerin konuyu çözümleme, kavrama ve yorumlama yeteneğini artırır.
 11. Bir gruba aidiyet duygusu gelişir. Öğrenciler ekip havasına girdiklerinden birbirlerini daha yakından tanır ve hissederler.
 12. Bir sorunun çeşitli çözüm yolları olduğunu öğrenirler.

Tartışma yönteminin sınırlılıkları:

 1. Tartışma yöntemini uygulamak için zamana ihtiyaç vardır.
 2. Bazı öğrencilerin tartışmaya katılmak istememeleri, bu yönteminin uygulanmasında güçlük çıkartır.
 3. Zaman az olduğundan ve öğrencilerin iyi hazırlanamamaları yüzünden birçok tartışma sonuçlanamaz.
 4. Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.
 5. Grup üyelerinin bilgili, kültürlü ve yaşantılarının zengin olmasını gerektirir.
 6. Tartışacak konunun dinleyicileri de, grubun üyeleri kadar konuya vakıf olmalarını gerektirir.
 7. Sınıfın sessizliğini sağlama, tartışılan konuyu saptırmadan amaca doğru yöneltme ve zamanı ayarlama güçlüğü vardır. Öğretmen ister istemez işe karışacaktır.
 8. Grup liderinin özel yetenek, derin bilgi ve ani kavrama gibi özellikleri taşıması gerekir.
 9. Konuların iletilmesinde kullanılan söz etkili bir araç değildir. İleri düzeydeki öğrenmelerde fayda sağlamaz, unutulur gider.

Senin Yorumun ne? Fikrini önemsiyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.