HIFZ DUÂLARI E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi.